Program

Kształcenie w szkole doktorskiej opiera się na autorskim programie, którego głównym celem jest przygotowanie młodego naukowca do prowadzenia samodzielnej pracy naukowej na najwyższym światowym poziomie. Kształcenie przebiega wielopłaszczyznowo i jest w znacznej części indywidualnie dopasowane do potrzeb realizowanego projektu doktoranckiego i zainteresowań młodego badacza. Jedynie część zajęć dydaktycznych odbywa się w macierzystej jednostce wchodzącej w skład szkoły doktorskiej. Niektóre prowadzone są wspólnie dla wszystkich doktorantów szkoły doktorskiej. Doktoranci mogą także wybierać zajęcia fakultatywne z oferty pozostałych jednostek szkoły. Możliwe jest również uczęszczanie na zajęcia organizowane poza szkołą, np. w postaci cyklu wykładów, szkół naukowych, warsztatów i szkoleń specjalistycznych w kraju lub za granicą.

Wszyscy doktoranci zobowiązani są do uczęszczania na:

1. zajęcia dydaktyczne w ramach swojej dyscypliny (wykłady monograficzne, ćwiczenia, praktyki) w macierzystej jednostce oraz w placówkach zewnętrznych, na których zdobywają specjalistyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji swoich projektów doktoranckich;

2. zajęcia ogólnorozwojowe niezależne od dyscypliny naukowej, np. w postaci:

  • warsztatów z metodyki prowadzenia badań naukowych, na których nabierają kompetencji „miękkich” do skutecznego aplikowania o granty, prezentowania i publikowania wyników badań naukowych,
  • warsztatów z zastosowania zaawansowanych metod statystycznych w badaniach naukowych, lub
  • wykładów z filozofii nauki;

3. wykłady interdyscyplinarne „GeoPlanet” w wybranych jednostkach szkoły doktorskiej poza macierzystą, których celem jest poszerzenie horyzontów młodych naukowców poza granice swoich specjalizacji oraz zainspirowanie do prowadzenia interdyscyplinarnych projektów badawczych;

4. indywidualne szkolenia specjalizacyjne z promotorem i jej/jego współpracownikami mające na celu zapoznanie doktorantów z metodyką prac badawczych, które mają być wykorzystane w badaniach doktoranckich;

5. seminaria, na których prezentują swoje osiągnięcia badawcze i zapoznają się z prowadzonymi przez kadrę naukową oraz doktorantów badaniami naukowymi.

Możliwości kształcenia są praktycznie nieograniczone. Doktoranci mogą brać udział w rozmaitych konferencjach naukowych, stażach, szkoleniach, wyjeżdżać na stypendia i pobyty badawcze, ubiegać się o finansowanie i realizować własne pomysły badawcze.